سرباز گمنام

بزرگترین افراد نزد خداوند گمنام ترین آنان در میان مردمند...

-------------------------------------------------------------------------------

افراد ۴ دسته اند:

 

۱-افرادی که وقتی هستند هستند و وقتی نیستند نیستند این افراد فقط وجود خارجی دارند و وقتی نباشند فراموش میشوند

 

۲-افرادی که وقتی هستند نیستند و وقتی نیستند هم نیستند این افراد حتی از لحاظ جسمی هم نیستند و دیده نمیشوند

 

۳-افرادی که وقتی هستند هستند و وقتی نیستند باز هم هستند این افراد افراد بزرگی هستند که در ذهن ما میمانند

 

۴-دسته چهارم افرادی هستند که وقتی هستند نیستند و وقتی نیستند هستند این افراد باید نباشند تا بفهمیم چه کسانی را از دست داده ایم این افراد گمنام ترین و بزرگترین افرادند

/ 0 نظر / 12 بازدید